СИСТЕМ
ЗАРИМ ТӨРЛИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДСЭН

2020.01.01-ний өдрөөс хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэнээр гэр бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй 3, түүнээс дээш гишүүнд тогтоох тэжээгчээ алдсаны бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 420.000 төгрөг, Мөн Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн хэмжээг ХХДХ-ний 75 хувиар бодно.

НИЙТЭЛСЭН : 2020-02-14 15:03:56, Л.Амарсанаа, Улаангом