СИСТЕМ
2020.06.18 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 48 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
97% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
3% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
37
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 31 01:12:12 00:02:19 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:01 01:15:08 37 5 00:02:42 00:00:32 Утсаар
00:02:01 01:15:08 1 00:00:14 00:00:14 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Улаангом - 30, Өлгий - 7 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-17, 17
2 Мэндбаяр.Са
(Улаангом)
НДД баталгаажуулах /СД/-6, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-3, Зөвөлгөө /СД/-1, 10
3 Түмэндэмбэрэл.Ба
(Улаангом)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-7, 7
4 Шижир.Эн
(Өлгий)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /Малчин, ХХЭ нөхөн даатгал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Шалгуулах /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 14
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-19 08:37:08, Л.Амарсанаа, Улаангом