СИСТЕМ
ТАНИЛЦУУЛГА

 

Увс аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагчийнхаа  итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэх эрхэм зорилготойгоор, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, иргэд ажил олгогчдын идэвх оролцоог дээшлүүлэх, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, уг сангаас даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр тогтоон олгох даатгалын үйлчилгээг чанаржуулах талаар зорилт тавин ажиллаж байна.

 

Тус хэлтэс нь нийт 42 байцаагч ажилтантай үүнээс Улаангом суманд  23, сум орон нутагт 19  нь ажиллаж байна. Тус хэлтэс нь Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэл орлого хамралтын тасаг, Дотоод аудит хяналт шалгалтын тасаг гэсэн 3 тасгаас бүрдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2020 онд аймгийн хөдөлмөрийн насны хүн амаас нийгмийн даатгалд 19020 хамрагдаж  963 аж ахуйн нэгж байгууллагын 12774  ажиллагсад, 6246 сайн дурын даатгуулагчийг хамруулан нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж 19,7 тэрбум төгрөгийг орлогыг санд хуримтлуулж өссөн дүнгээр 16256 даатгуулагч иргэдэд 58,8 тэрбум төгрөгийг тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр тусламж авагчдад зарцуулсан байна.

 

Нийгмийн даатгалын үндсэн үзүүлэлт болох шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг тогтмол 101.5-113.9 хувиар давуулан биелүүлж,  хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж аймгийн эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 54,2 хувийг нийгмийн даатгалд хамруулж ажилласнаар системийн хэмжээнд амжилттай ажиллаж байгаа хамт олон юм.

 

 

2020 он